Design a site like this with WordPress.com
Get started

Algemene Voorwaarden Fit Mom Club

Algemene Voorwaarden Fit Mom Club Dordrecht
Onderdeel van Healthy Living by Lisette

Artikel 1 Definities

  • Healthy Living by Lisette: de eenmanszaak Healthy Living by Lisette, statutair gevestigd in Dordrecht, bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64518043. Studio 88, Lisette Croese en Fit Mom Club zijn handelsnamen van Healthy Living by Lisette.
  • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Healthy Living by Lisette een overeenkomst is aangegaan.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Healthy Living by Lisette, door Healthy Living by Lisette of een van de overige handelsnamen van Healthy Living by Lisette, en de klant.
  • Schriftelijk: per brief, e-mail of digitale berichtgeving.
  • Website: www.lisettecroese.com en www.fitmomclub.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten die door Healthy Living by Lisette worden aangegaan, doch niet uitsluitend sport- en bewegingsactiviteiten.

2.2. Door het ondertekenen van de overeenkomst, dan wel het bevestigen van de overeenkomst via e-mail, verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.3. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de algemene voorwaarden en de gemaakte overeenkomst zal de overeenkomst tussen de klant en Healthy Living by Lisette prevaleren.

2.4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 Betaling

3.1. Aanbiedingen en offertes zijn geldig voor de in de offerte of aanbieding aangegeven termijn.

3.2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.3. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Klant gaat hierbij akkoord met een betalingstermijn op de 1e dag van de nieuwe kalendermaand of voor de eerste factuur binnen 14 dagen na facturatie.

3.4. Indien de klant onjuiste informatie heeft verstrekt tijdens het aanvragen of aangaan van deze overeenkomst, behoudt Healthy Living by Lisette het recht voor om prijzen en bepalingen uit deze voorwaarden aan te passen.

3.5. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim en behoudt Healthy Living by Lisette het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is deelnemer vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Healthy Living by Lisette de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3.6. Alle prijzen aangegeven door Healthy Living by Lisette zijn in euro’s, exclusief BTW, exclusief verzendkosten en overige heffingen/retributies, tenzij anders aangegeven.

3.7. Healthy Living by Lisette behoudt zich het recht om tussentijds de prijzen te wijzigen. Indien ten gevolge van deze wijziging er een prijsverhoging plaatsvindt na de totstandkoming van de overeenkomst, is de klant gerechtigd om de overeenkomst te annuleren vanaf het moment dat de prijsverhoging zal ingaan. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke bepaling of regeling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. Indien de klant weigert zijn of haar medewerking te verlenen aan de aangegane overeenkomst, is de klant alsnog verplicht de betaling te voldoen.

Artikel 4 Risico en aansprakelijkheid

4.1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. De Trainer begeleid en adviseert jou in het verantwoord uitvoeren van activiteiten. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de trainingsmaterialen is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raadt Healthy Living by Lisette je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

4.2. De klant wordt geadviseerd geen waardevolle spullen mee te nemen naar de (buiten)trainingen. Healthy Living by Lisette aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

4.3. Iedere deelnemer dient zelf verzekerd te zijn tegen ongevallen. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.

4.4. Healthy Living by Lisette is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in de trainingen.

4.5. Healthy Living by Lisette kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet-behaalde resultaten.

4.6. Indien Healthy Living by Lisette onverhoopt toch aansprakelijk gesteld kan worden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs uit de initiële overeenkomst, maar nooit hoger dan €1000. In dit geval is Healthy living by Lisette alleen aansprakelijk voor directe schade, waaronder wordt verstaan, redelijke kosten met betrekking tot de oorzaak van de schade, voor zover de schade betrekking heeft op deze voorwaarden, of schade die voortvloeit uit opzet, zoals die kunnen worden aangetoond door de klant.

4.7. Alle afbeeldingen, kleuren, tekeningen, illustraties of omschrijvingen op de websites zijn slechts indicatief en gelden ter benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot aanspraak op schadevergoeding.

4.7. Healthy Living by Lisette is niet aansprakelijk voor de manier waarop de klant informatie tot zich heeft genomen/verkregen.

4.8. Het recht op schadevergoeding vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit directe aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 5 Duur en beëindiging

5.1 De duur van het abonnement wordt bepaald zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Healthy Living by Lisette en de klant.

5.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten. Ten alle tijden kan de klant, met wederzijds goedvinden door beide partijen, het abonnement wijzigen naar een ander abonnement aangeboden door Healthy Living by Lisette.

5.3 Healthy Living by Lisette is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding, als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Je kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van de contributie van de ingegane kalendermaand of de maanden ervoor.

Artikel 6 Annuleringen of te laat komen

6.1. Je kunt je aan- en afmelden voor de trainingen via de website, via het contactformulier of het reserveringssysteem.

6.2. Healthy Living by Lisette behoudt zich het recht voor om lessen in rekening te brengen, al dan niet als onderdeel van het abonnement, in geval van afwezigheid van de klant, zonder afmelding, of in geval de afmelding Healthy Living by Lisette bereikt met minder dan twee uur voor aanvang van de les.

6.3. Trainingen en sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten schuld van Healthy Living by Lisette om later starten dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.

Artikel 7 Aanmelding en betaling voor Lifestyle Workshops

7.1 Bij aanmelding voor de maandelijkse Fit Mom Club Lifestyle workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden: bij aanvang van de workshops dient de betaling op rekening van Healthy Living by Lisette te zijn bijgeschreven.

7.2 Bij annulering van deelname voor de maandelijkse Lifestyle Workshops met open inschrijving gelden de volgende regels:

  1. Deelname is niet te annuleren.
  2. Er vindt geen restitutie plaats van het deelnamebedrag.
  3. Deelname is overdraagbaar aan derden, iemand anders mag in de plaats komen, onderling dient dit zelf financieel geregeld te worden, en Healthy Living by Lisette dient op de hoogte te worden gesteld, op zijn minst aan het begin van de training/sessie.

Artikel 8 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Healthy Living by Lisette verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens zullen niet gedeeld worden met derden zonder schriftelijk toestemming van de deelnemer. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring op de website: www.lisettecroese.com

Artikel 9 Contactgegevens Healthy Living by Lisette
Fit Mom Club valt onder het bedrijf Healthy Living by Lisette, kvk nr. 64518043.
Website: www.lisettecroese.com of www.fitmomclub.nl

Artikel 10 Klachtenprocedure

10.1 Indien deelnemer klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de trainer Fit Mom Club.

10.2 Na kennisname en bespreking van de klacht met de deelnemer zal de trainer van de Fit Mom Club zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1. Healthy Living by Lisette is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Wijzigingen die grote inhoudelijke gevolgen voor de klant met zich meebrengen zullen via elektronische wijze, dan wel schriftelijke, met de klant worden gecommuniceerd.

11.3. In geval dat één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, tast dit de overige bepalingen niet aan.

11.4. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Advertisement
%d bloggers like this: